Меню
Меню

Връщане и замяна

    УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

  1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.boombvaping.com  на тел.: +359 898 87 33 33, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да го изпрати на имейла за контакт: [email protected].

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта с наложен платеж или по банков път, след задължителна предварителна уговорка с клиента. Ако е избран ваиант за връщане на сумата по банков път, е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. Благоевград, ул. „Цар Борис I-ви“ Номер 23 за........ ,тел.: +359 898 87 33 33.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с

пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон,

фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден

такива).

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички

подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са

изпратени от Доставчика.      

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне

стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява

последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката

следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя

преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на

Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно

чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на

стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да

установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

  1. РЕКЛАМАЦИИ

Клиентите имат право да предявят рекламация в 14-дневен срок от получаването на стоката в следните случаи:

- при констатирани липси;

- дефекти на стоката;

- несъответствие с поръчания модел или размер.

При рекламация на продукт, Потребителят следва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на на www.boombvaping.com  на тел.: +359 898 87 33 33 в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи като причина „фабричен дефект“, след което да го изпрати на имейл: [email protected].

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора, във връзка с рекламация.

При предявяване на рекламация, клиентът има право:

- да поиска замяна на стоката;

- отстъпка от цената;

- пълно възстановяване на сумата за съответния артикул.

Доставчикът извършва възстановяване на суми или замяна на продукт в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта с наложен платеж или по банков път, след задължителна предварителна уговорка с клиента. Ако е избрана възможност за връщане на сумата по банков път, е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с

пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон,

фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден

такива).

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне

стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява

последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката

следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя

преценка да откаже да приеме рекламация или да начисли на

Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно

чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на

стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да

установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

 

При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на Доставчика.

Грешен продукт

Ако е получен грешен продукт, Доставчикът трябва да бъде уведомен по телефон в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи причина „изпратен ми е грешен продукт“.

При грешно изпратен продукт, Доставчикът ще възстанови сумата заплатена от Потребителя или ще подмени грешния продукт, в 14-дневен срок от получаването обратно на продукта.

Транспортните разходи при грешно изпратен продукт са за сметка на Доставчика.

Сумата на поръчката се възстановява по банков път, до 14 дни след получаване на продукта обратно от Доставчика.

Продуктът трябва да бъде върнат в състоянието, в което е получен: с прикачени етикети и в оригиналната опаковка, да е със запазен добър търговски вид (стоката не трябва да има следи от употреба, да не е скъсана, надраскана и др.). Не бива да бъде нарушавана цялостта и външния търговски вид на опаковката/кутията на продукта.

​​

 

 

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Номер на поръчка......................................................................................................

Име на потребителя – ………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя – …………………………………………………………………………………………………

Телефон на потребителя...........................................................................................

Имейл на потребителя...............................................................................................

 

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

Сравнение на продукти